Download algemene voorwaarden

 Alg. Voorwaarden

 
Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop
Tudderenderweg 105
6137 CB  Sittard
Tel  046-4009900
Fax 046-4009902

 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1    Op alle bestellingen en overeenkomsten van Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2     Het accepteren van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
1.3     Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4     Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop worden bedongen
 
Artikel 2. Kwaliteit van de producten
2.1     Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop biedt de producten met dezelfde kwaliteit zoals deze bij haar directe leverancier verkregen is. Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop  garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten.
 
Artikel 3. Overéénkomsten
3.1    Alleen eindgebruikers mogen één of meerdere producten bestellen. Het is voor personen die de producten bestellen met als doel deze door te verkopen  aan derde niet toegestaan om één of meerdere producten en/of diensten te bestellen. Als tussen de plaatsing van een bestelling en levering van de producten blijkt dat u niet gerechtigd was tot het plaatsen van de bestelling behoudt Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.2     Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3.3    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop.  Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Algemene Verkoopvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belas tingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
    4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
    4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
    Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop.
4.4    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5    Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent uvgerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop.
 
Artikel 5. Levering
5.1    De door Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de over-schrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed  zijn voor verzending aan u.
5.3    Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shopi s bevoegd om bij de verzending van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1    U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shopde keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en verzegeling op de verpakking niet is verbroken, de oorspronkelijke aankoopnota wordt bijgevoegd, waar bij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4    Indien u niet tevreden bent, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shopte retourneren. Wij willen u wel verzoeken de oorspronkelijke aankoopnota mee te zenden,en een opgave te doen waarom u niet tevreden bent. Hierbij  geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.
 
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop, dan wel tussen Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop, is Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop niet  aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld vanBarrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop.
 
 
Artikel 9. Overmacht
9.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen  keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen  en zulks zonder dat Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de     gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1    Indien u aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop schriftelijk opgave doet van een adres, is Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2    Wanneer door Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoop voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast.
10.3    Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4    Barrois Engineering & Automatisering h.o.d.n. saab-shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van Derden 
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
 
Barrois Engineering & Automatisering h.a.d.n. saab-shop
Tudderenderweg 105
6137 CB  Sittard
Tel  046-4009900
Fax 046-4009902